Viimati muudetud: 12. Märts 2019

Kasutustingimused

Täname Teid, et kasutate isiklike finantside juhtimise rakendust Bankwiser (edaspidi "Me" või "Meie"). Nendes kasutustingimustes (edaspidi "Leping") on sätestatud tingimused, mille alusel saate juurdepääsu ja võite kasutada teavet, tööriistu, funktsioone ja funktsionaalsust, mis asuvad veebisaidil www.bankwiser.eu ja kõigil sellega seotud alamdomeenidel, sealhulgas Bankwiser'i kogukond ja blogi (ühiselt, "Teenus"), olenemata sellest, kas olete külastaja või registreeritud kasutaja. Mõisted "Teie" ja "Kasutaja" viitavad nii külastajatele kui kasutajatele. Soovitame kasutajal käesoleva lepingu enne veebilehe külastamist ja kasutamist põhjalikult läbi vaadata, sest seda võidakse aeg-ajalt ajakohastada. Kasutaja ei tohi veebilehte külastada ega kasutada, kui kasutaja ei nõustu kõigi käesoleva lepingu tingimustega. Teenust osutab, kontrollib ja haldab Codeware OÜ, registreeritud Eestis, registreerimisnumber 16643846, aadress Rõugu 2/2-12, Tallinn, Eesti, 13522.

1. Teenuse kirjeldus

Teenus on isiklike finantside juhtimise teenus, mis võimaldab kasutajatel konsolideerida ja jälgida oma finantsteavet www.bankwiser.eu veebilehel. Sellise teabe põhjal võib teenus esitada ka teavet kolmandate isikute toodete või teenuste kohta. Teenust pakutakse Teile abina, mis aitab Teil oma rahaasju korraldada ja hallata. See ei ole mõeldud juriidilise, maksu- või muu professionaalse nõustamise või teenuse osutamiseks.

2. Privaatsus ja Teie isiklikud andmed

Bankwiser ei müü, vaheta ega avalda Teie teavet ega finantsteavet kolmandale isikule ilma Teie selgesõnalise loata, välja arvatud juhtudel, kui seda nõuab seadus, kohus või valitsuse korraldus. Lisateavet meie andmekaitsepraktika kohta lugege palun Privaatsuspoliitikast, mis on käesoleva lepingu osa. Poliitikat võidakse meie äranägemisel aeg-ajalt uuendada. Muudatused jõustuvad veebilehele postitamise hetkel.

3. Registreerimine

Teie konto peab olema registreeritud inimese poolt. Kontod, mis on automaatselt registreeritud bottide või muude meetoditega, ei ole lubatud. Lisaks peate olema Bankwiser'is registreerumiseks 16-aastane või vanem.

Te nõustute ja mõistate, et vastutate oma parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest, mis koos Teie e-posti aadressiga võimaldab teenusele juurdepääsu. Oma e-posti aadressi andmisega nõustute saama kõik nõutavad teated elektrooniliselt sellele e-posti aadressile. Teie kohustus on vastavalt vajadusele seda aadressi uuendada või muuta. Kui saate teada oma registreerimisteabe lubamatust kasutamisest, nõustute meid kohe teavitama e-posti aadressil info[at]bankwiser.eu.

4. Teenuse kasutamine

Teie õigus külastada ja kasutada meie veebilehte ja teenust on Teile isiklik ja seda ei saa Te teistele isikutele ega üksustele üle anda. Teil on õigus meie veebilehte külastada ja kasutada ainult seaduslikel eesmärkidel. Teenus on kõige tõhusam, kui esitatakse täpset teavet. Te peate andma tõese, täpse, ajakohase ja täieliku teabe oma kontode kohta, mida hoitakse teistel veebilehtedel, ning Te ei tohi valest registreerimisteavet esitada. Selleks, et teenus saaks tõhusalt toimida, peate oma registreerimisteabe ajakohase ja täpsena hoidma. Ilmselgelt mõjutab selle mitte tegemine teenuse osutamise täpsust ja tõhusust.

Teie võime veebilehte külastada ja kasutada võib olla aeg-ajalt katkestatud mitmel põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, häired seadmete töös, perioodilised uuendused, veebilehe hooldamine või parandamine või muud tegevused, mida me oma äranägemisel võime otsustada ette võtta.

Me võime pakkuda teenuse beeta- või prooviversioone või erilisi funktsioone. Te tunnistate, et selliseid funktsioone pakutakse "nagu on" ja need võivad sisaldada vigu või ebatäpsusi, mis võivad tekitada tõrkeid, andmelaostust või andmete ja/või teabe kaotust mis tahes ühendatud seadmest. Selliste funktsioonide kasutamine on Teie enda vastutusel.

Te nõustute, et võime Teie tagasisidet, soovitusi või ideid igal moel kasutada, sealhulgas teenuse, muude toodete või teenuste muutmisel, reklaamis või turundusmaterjalides. Me ei müü, avalda ega jaga Teie kommentaare ega tagasisidet viisil, mis võiks Teid tuvastada ilma Teie selgesõnalise loata.

5. Õigused, mida meile annate

Teenuse kaudu teabe, andmete, paroolide ja muude sisselogimisandmete, materjalide ja muu sisu esitamisega litsentsite selle sisu meile ainult teenuse osutamiseks. Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, võime sisu kasutada ja salvestada, kuid ainult selleks, et Teile teenust pakkuda. Selle sisu esitamisega kinnitate, et Teil on õigus seda teha ilma piiranguteta ja ilma, et oleksite kohustatud maksma mingeid tasusid.

6. Intellektuaalomandi õigus

Teenuse ja meie veebilehe sisu, sealhulgas selle tekst, graafika, pildid, logod, nuppude ikoonid, fotod, tekstid, teated, tarkvara ja muu materjal on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi ja muude seadustega. Meie lehe sisu kuulub meile või on litsentsitud meile, meie tarkvarale või sisuloojatele. Anname Teile õiguse vaadata ja kasutada teenust vastavalt nendele tingimustele. Võite alla laadida või printida koopia meie veebilehel esitatud teabest ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Mis tahes sisu levitamine, kordustrükk või elektrooniline reprodutseerimine meie lehelt tervikuna või osaliselt muul eesmärgil on sõnaselgelt keelatud ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kõik õigused, mida pole antud, on meie poolt reserveeritud. Tegemist ei ole kuuluvate intellektuaalomandite omandiõiguse üleminekuga.

7. Juurdepääs ja häired

Teie nõustute, et Te ei:

 • kasuta mis tahes robotit, veebiämblikku, andmete kopeerimise arvutiprogrammi ega muid sarnaseid automatiseeritud andmete kogumise või ekstraheerimise tööriistu, programme, algoritme ega metoodikaid, et pääseda ligi, omandada, kopeerida või jälgida teenust või meie veebilehe mis tahes osa ilma meie kirjaliku nõusolekuta, mida võime omal äranägemisel mitte anda;
 • kasuta ega proovi kasutada mistahes mootorit, tarkvara, tööriista, agenti või muud seadet või mehhanismi (sealhulgas, kuid mitte ainult, brausereid, veebiämblikke, roboteid, avatare või intelligentseid agente) meie lehel navigeerimiseks või otsimiseks, välja arvatud teenuse kaudu saadaval olevaid otsingumootoreid ja otsinguagente ja muid üldkasutatavaid kolmandate osapoolte veebibrausereid (näiteks Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome ja Opera);
 • postita ega edastada mis tahes faile, mis sisaldavad viirusi, ussviirusi, trooja hobuseid või muid saastavaid või hävitavaid omadusi või mis muul viisil häirivad meie veebilehe või teenuse nõuetekohast tööd, ega
 • proovi mõnda tarkvara, mis moodustab osa meie veebilehest või teenusest, dešifreerida, dekompileerida, pöördtransleerida ega pöördkonstrueerida.

8. Postitamise reeglid

Teenuse osana võime lubada kasutajatel avaldada sisu teadetetahvlitel, blogides ja mitmesugustes muudes avalikult kättesaadavate asukohtades meie lehel. Sisu postitamisel nõustute järgima teatud reegleid:

 • Teie vastutate kogu sisu eest, mille te meie lehele edastate;
 • Te ei tohi postitada ega edastada mis tahes sõnumeid, mis on laimavad või kohatud või mis avalikustavad mis tahes isikuga seotud era- või isiklikke asju. Te ei tohi postitada ega edastada mingeid sõnumeid, andmeid, kujutisi või programme, mis on ebasündsad, roppusi sisaldavad, pornograafilised, ahistavad, ähvardavad, kuritahtlikud, vihkavad, rassi või etnilisuse alusel solvavad; mis soodustavad käitumist, mida peetakse kuriteoks, mis tekitaks tsiviilvastutust või rikuks mis tahes seadust või mis on muidu sobimatu;
 • Te ei tohi postitada ega edastada ühtegi sõnumit, andmeid, pilti või programmi, mis rikuks teiste isikute omandiõigusi, sealhulgas autoriõigustega kaitstud teksti, pilte või programme; ärisaladusi või muud konfidentsiaalset teavet; ning kaubamärke või teenusemärke, mida kasutatakse rikkuval viisil;
 • Te ei tohi häirida teistel kasutajatel teenust kasutada, sealhulgas, kuid mitte ainult, häirida meie veebilehe interaktiivses piirkonnas tavapärast dialoogivoogu, kustutada või muuta teise isiku või üksuse poolt postitatud sisu või võtta mis tahes meetmeid, mis osutavad infrastruktuurile ebaproportsionaalset koormust või mõjutatavad negatiivselt teenuse kättesaadavust teistele;
 • Välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt lubatud, ei tohi Te saata ega edastada heategevuspalveid; allkirjade kogumise petitsioone; frantsiiside, edasimüügi, müügiesinduse kokkuleppeid ega muid ärivõimalusi (sh tööpakkumised ja lepingulised pakkumised); klubi liikmelisusi; ketikirju ega püramiidskeemidega seotud kirju. Te ei tohi postitada ega edastada reklaame, reklaammaterjale ega muid müügipakkumisi kasutajatele kaupade või teenuste kasutamiseks, välja arvatud nendes kohtades (nt reklaamide teadetetahvel), mis on selleks määratud;
 • Te ei tohi ilma nende loata kopeerida ega kasutada teiste kasutajate isikuandmeid ega ärikontakte. Soovimatud e-kirjad, kirjad, telefonikõned või muu suhtlus üksikisikute või ettevõtetega, kelle kontaktandmed teenuse kaudu saate, on keelatud.

9. Sotsiaalmeedia

Võime pakkuda kogemusi sotsiaalmeedia platvormidel, nagu Facebook®, Twitter® ja LinkedIn®, mis võimaldavad võrgus jagamist ja koostööd nende kasutajate vahel, kes on neid kasutama registreerinud. Kõik sisu, mille postitate, näiteks pildid, teave, arvamused või mis tahes isiklik teave, mida Te teistele nendel sotsiaalmeediaplatvormidel osalejatele kättesaadavaks teete, peab järgima nende platvormide kasutustingimusi ja privaatsuspõhimõtteid. Palun vaadake neid sotsiaalmeedia platvorme, et paremini mõista oma õigusi ja kohustusi seoses sellise sisuga.

10. Lepingu lõpetamine

Käesolev leping jääb kehtima seni, kuni kas Teie või meie oleme selle lõpetanud, nagu allpool kirjeldatud. Kui soovite oma lepingu meiega lõpetada, võite seda teha oma teenusekonto sulgedes.

Võime igal ajal lõpetada meie juriidilise kokkuleppe Teiega kohe, teavitades Teid sellest Teie poolt registreerimisandmete osana antud e-posti aadressil:

 • Kui olete rikkunud või lahtiöelnud käesoleva lepingu mis tahes sätetest; või
 • Kui me oma äranägemisel usume, et lõpetamine on seadusega nõutav.

11. Bankwiser'i vastutuse piirangud

BANKWISER EI VASTUTA TEIE EGA ÜHEGI KOLMANDA ISIKU EES LEPINGULISE, GARANTII, LEPINGUVÄLISE KAHJU (SEALHULGAS HOOLETUSE) EGA KAUDSETE, SPETSIAALSETE, JUHUSLIKE, TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVATE KAHJUDE, ISELOOMULIKE, KAHJUTASUDE VÕI KARISTUSLIKE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, TULU VÕI ÄRITEGEVUSE EEST, MIS ON SEOTUD TÄIELIKULT VÕI OSALISELT WWW.BANKWISER.EU KÜLASTAMISEST, TEIE POOLSEST TEENUSE KASUTAMISEST VÕI SELLEST LEPINGUST, ISEGI KUI BANKWISERIT ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

12. Muudatused ja muu

Bankwiser võib seda lepingut aeg-ajalt muuta. Kõik käesoleva lepingu muudatused postitatakse www.bankwiser.eu lehele. Lisaks sellele märgitakse lepingus alati viimase muudatuse kuupäev. Kui kasutate teenust pärast muudatuste postitamist, siis tõlgendatakse seda sellena, et olete lepingu muudatustega nõustunud ja need omaks võtnud.

Kõik käesolevas lepingus sisalduvad lepingukohustused, kokkulepped, esitused ja garantiid jäävad alles käesoleva lepingu aktsepteerimisel ja käesoleva lepingu lõpetamisel.

Käesolev leping esindab kogu Teie ja Bankwiser'i vahelist arusaama ja kokkulepet antud teemal ning asendab kõik teised varasemad kokkulepped.